หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

ปรัชญาการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน บนพื้นฐานคำว่าพอเพียงและพอดี

1 พ.ย. 2560

คำว่าพอเพียงและพอดีเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริเอาไว้ และได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยให้เป็นแนวทางพื้นฐานของการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ยั่งยืนพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ มีชีวิตที่สมดุล และสามารถพึ่งพาตนเองได้วิธีการอยู่ในสังคมให้มีความสุข จะขอน้อมเอาหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแบบอย่าง นั่นคือหลักของความพอดี 5 ประการ

  1. ความพอดีด้านจิตใจ หมายถึงต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อมนุษย์และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
  2. ความพอดีด้านสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  3. ความพอดีด้านความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย ควรมีนิสัยการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
  4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมมาก
  5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ ควรรู้จักวิธีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่ พอกินอย่างพอดีและรู้จักเก็บออมจนเป็นนิสัย

ถ้ายึดหลักความพอดีเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตแล้ว ความสมดุลในด้านอื่น ๆ ก็จะสามารถมีได้ไม่ยาก การพัฒนาก็จะก้าวสู่ความยั่งยืนทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ได้ตามลำดับขั้นตอน แม้ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแบบของคนเมืองหลวงก็ตาม พระองค์ท่านไม่ได้ทรงต้องการให้การตีความของคำว่าพอเพียง ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ เพราะมีหลาย ๆ คนที่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องพยายาม ก็เลยอยู่เฉย ๆ นั่นผิดวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

ด้วยทรงเข้าใจสภาพของสังคมไทยเรา จึงมีแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าความพอเพียงนั้นคือ การยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและต้องไม่หยุดนิ่งที่จะขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นรวมถึงเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือปรัชญาการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของคำว่าพอเพียงอย่างพอดีและตามรอยพ่อหลวง (รัชกาลที่9) ให้เป็นแบบอย่างที่ดีถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไป

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง